Inscripció

 • Estic a:
 • Inici
 • Inscripció

Oferim una oferta àmplia i de qualitat amb grans opcions de modalitats d'abonament i accessos, adaptant l'oferta a tots els sectors de la població i a les franges horàries.

Les inscripcions es realitzaran en persona a la recepció de cada centre.

Estem treballant per incorporar noves funcionalitats per poder realitzar el procés d'inscripció de manera telemàtica.

Requisits d'inscripció

En el moment de formalitzar la inscripció caldrà aportar la següent documentació:

 • Original del DNI.
 • Original del document acreditatiu de la titularitat de les dades bancàries del compte on es domiciliaran els rebuts. També caldrà presentar-ne fotocòpia en cas de canvi de domiciliació bancària.
 • Els joves de 14 anys necessiten una autorització paterna/materna signada per tal d’accedir a la zona d’aigües sols. A la sala de fitness hi hauran d’accedir acompanyats d’un adult responsable (pare, mare, tutor o persona autoritzada mitjançant la signatura del document de responsabilitat que els hi facilitaran a recepció) i només podran fer exercicis cardiovasculars, no de musculació.
 • Els menors d’entre 15 i 17 anys podran accedir a la sala de fitness amb l’autorització expressa del pare, mare o tutor i, podran fer exercicis cardiovasculars i de musculació. Així mateix, també podran fer classes dirigides.
 • Per tenir dret als diferents descomptes d'abonament, segons la condició familiar i/o situació personal, caldrà tenir en compte el lliurament de la documentació justificativa, segons cada cas:
  • Certificació de la condició de pensionista
  • Certificació de la condició de família nombrosa
  • Certificació de la condició de cònjuge i/o parella de fet
  • Certificació de la condició de tutor, si s'escau
  • Altres certificacions (consulteu a recepció)

Formalització de l'abonament

La primera quota d'abonament, juntament amb les despeses d'inscripció es farà mitjançant targeta de crèdit. A partir de la segona mensualitat, el cobrament de les quotes es farà per domiciliació bancària, segons les dades facilitades prèviament.

(*) La Direcció podrà modificar la forma de pagament segons les necessitats del servei.