Avís legal

  • Estic a:
  • Inici
  • Avís legal

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat posa a disposició dels usuaris d'Internet, informació i serveis d'interès general a través del web de l'Ajuntament, a l'adreces URL www.l-h.es i www.l-h.cat, sota les següents condicions generals:

Condicions d'accés

Mitjançant l'accés i ús al web de l'Ajuntament la persona usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves de totes les condicions i instruccions publicades en el moment de l'accés. En conseqüència, s'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web abans d'utilitzar-lo.

L'accés és gratuït i no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

Condicions d'ús

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix el web. A aquest efecte, s'haurà d'abstenir d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercers.

L'usuari haurà d'abstenir-se de realitzar activitats dirigides a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigides a interferir violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al web.

L'Ajuntament es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleixi les condicions generals d'accés i ús del web, sense previ avís i a adoptar les mesures que consideri convenients, si escau, per tal de prevenir aquestes activitats i conductes.

Continguts

Les dades i continguts que apareixen al web tenen, exclusivament, finalitat informativa de caràcter general. L'usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzades.

L'Ajuntament de L'Hospitalet es reserva el dret de modificar unilateralment i sense avís previ els continguts i serveis existents al web, a introduir-ne de nous i a suprimir-ne d'altres.

Responsabilitats

Accés

L'Ajuntament de L'Hospitalet no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient originat per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d'accés a Internet.

L'Ajuntament de L'Hospitalet no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que pugin causar alteracions en els equips dels usuaris, i s'exonera de tota responsabilitat per aquest motiu.

Continguts

L'Ajuntament no garanteix la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats al web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. La responsabilitat de la utilització dels continguts publicats al web és del mateix usuari.

L'Ajuntament de L'Hospitalet no es responsabilitza dels continguts, serveis o opinions que entitats externes, proveïdores de continguts o enllaçades des del web, puguin expressar o oferir als usuaris del web.

Protecció de dades de caràcter personal

Dades facilitades voluntàriament per l'usuari

El web sol·licita als seus usuaris, en els seus formularis, dades de caràcter personal per poder donar resposta a les seves demandes, sempre d'acord amb les condicions de seguretat i confidencialitat, conforme a Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que adapta l'ordenament jurídic espanyol al RGPD, i completa les seves disposicions.

L'Ajuntament de L'Hospitalet, com a responsable de les dades personals, garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que en garanteixen la seguretat. Les dades personals es conservaran fins que l'interessat s'oposi, a aquest tipus de tractament, la qual cosa es pot fer en qualsevol moment, a través de l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10. Planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L'Hospitalet de Llobregat i mòbils).

En cas que l'interessat consideri que s'ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal, sigui coneixedor d'una vulneració de la seguretat de les dades, o bé vulgui demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades, de l'Ajuntament de L'Hospitalet, a través del correu dpd@l-h.cat.

Galetes (cookies)

Una cookie és un petit arxiu de dades que el lloc web escriu en la unitat de discque el visita, no pot llegir dades del disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

En cap cas, les cookies que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona usuària del web. L'ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar a l'usuari l'accés al web.

En cas de ser utilitzades, les cookies de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l'ordinador de l'usuari i desapareixen amb el tancament del navegador) únicament es limitaran a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb l'objecte de facilitar l'exploració segura i eficient del lloc web.

Comunicació Segura

Les comunicacions de l'usuari del web es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels usuaris. Aquest sistema permet xifrar la informació transmesa entre l'usuari i l'Ajuntament. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" amb l'icona d'un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.

Drets de la propietat intel·lectual i industrial

Són propietat de l'Ajuntament de L'Hospitalet o dels seus titulars legítims, tots els elements inclosos al web: continguts, codis font, bases de dades, marques, logotips, imatges, dibuixos i qualsevol element susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Vincles o enllaços amb o des d'altres webs externs

Quan s'enllaci amb el web de l'Ajuntament de L'Hospitalet no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del web. Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l'ordre públic.

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar, que l'Ajuntament autoritza, intervé, avala, promociona, participa o supervisa els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que en consenteixi la seva inclusió, excepte autorització expressa.

La presència al web de l'Ajuntament d'enllaços a altres webs externs té caràcter merament informatiu. Per tant l'Ajuntament de L'Hospitalet no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte als continguts, serveis o condicions d'ús d'aquests webs.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions generals es regeixen i s'interpreten d'acord amb les lleis estatals i autonòmiques que li siguin d'aplicació.

La resolució dels conflictes o controvèrsies jurídiques que es puguin generar en relació amb aquestes condicions generals d'ús del web, podran ser sotmesos a mediació i/o arbitratge, a través de la Junta Arbitral de Consum de L'Hospitalet, o davant la jurisdicció contenciós-administrativa.